Weiter

Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank në Kosovë është degë e Raiffeisen Bank International AG (RBI). Në këtë objekt është aplikuar Sistemi i Dyshemesë së Ngritur Teknike – Knauf GifaFloor.

Qyteti Lloji i objektit Investitor Arkitekt Sistemet Knauf
Prishtine Bank Raiffeisen Bank Ettore Architect W112 /W113 /W115 /W116 /W628B /W626 /D112