Vidë vetfiletuese me mbrotje nga korrozioni prej çeliku të pastër me gjeometri speciale për fiksimin e pllakave Drystar, vëtëniveluese dhe majë punto.