Vidë vetfiletuese me mbrotje nga korrozioni prej çeliku të pastër, me majë të mprehtë, me gjeometri speciale për vidhimin e pllakave Drystar.