Vidë vetfiletuese me gjeometri speciale për vidhosje në pllakat e forta, me majë të mprehtë, kundër korrozionit nëpërmjet proçesit të fosfatizimit.