Paratrajtim për sipërfaqe shumë thithëse. Për fortësimin e sipërfaqes dhe rregullimin e aftësisë thithëse. Thahet shpejt, është porozë, lejon difuzionin e ajrit. Për ngjitjen optimale të pllakave qeramike, të shtresave të stukuara etj.