MP 75 është një llaç i parapërgatitur me bazë gipsi, e cila përdoret si suva një-shtresore për mure dhe tavane në ambjente të brendshme. Suvaja MP75 përshtatet në mënyrë ideale mbi sipërfaqe betoni poroz, gëlqere, mure të ndërtuara me materiale të ndryshme ose mure me tulla poroze, pasi ajo i përshtatet shumë mirë karakteristikave përsa i takon aftëisë thithëse dhe natyrës së sipërfaqeve që do të suvatohen.

Në rast të sipërfaqeve të vështira jo thithëse si beton vjen në ndihmë solucioni paratrajtues p.sh. Knauf Betokontakt ose Knauf Sraykontakt, ndërsa tek sipërfaqet shumë thithëse përdoret solucioni paratrajtues Knauf Aufbrennsperre. Suvaja përdoret në të gjitha ambjentet e brendshme me lagështi të zakonshme përfshirë ambjentet me lagështi si kuzhina dhe banjo.